Thông tin cá nhân

  • Chúng tôi cam kết không bán, cho hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai.

 

  • Quá trình tạo và quản lý hồ sơ của bạn là thuộc về cá nhân bạn, ngoại trừ những thứ mà bạn chọn để người khác nhìn thấy.

 

  • Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy các nội dung mà bạn để ngoài công cộng, và bạn cũng có thể nhìn thấy các nội dung mà họ để công cộng. Sở dĩ như vậy vì chúng tôi muốn người khác có thể tìm ra bạn.  

 

  • Bạn cần phải đảm bảo rằng bạn chỉ đưa những những thông tin mà bạn muốn một nhà tuyển dụng tương lai nhìn thấy.

 

  • Chúng tôi có thể thỉnh thoảng sẽ sửa lại trang Thông tin cá nhân này bằng cách viết các thay đổi ở đây.

 

Mời bạn xem Nội quy sử dụng và nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:[email protected]